Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние, от “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД, https://www.big-strong.com/ , като съобразяваме важността и поверителността на информацията, която клиентите ни предоставят, се стремим да предоставим яснота относно начина, по който събираме, използваме, предоставяме, прехвърляме и съхраняваме личните данни на клиентите си.

Ето защо, във връзка с извършваната от нас дейност, публикуваме настоящите политика и правила з защита на лични данни.

Настоящите политка и правила за защита на личните данни са предназначени за регулиране на отношенията между "БИГ ЕНД СТРОНГ" ЕООД, ЕИК 201925755, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. "Меден Рудник", бл. 93, вх. 4, ет. 2, ап. 59, представлявано от управителя си ПАВЕЛ ЖЕЧЕВ ДИМИТРОВ, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, на електронния магазин “ https://www.big-strong.com/”.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


1. Наименование на Доставчика: “БИГ ЕНД СТРОНГ ” EООД, ЕИК 201925755;

2. Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. "Меден Рудник", бл. 93, вх. 4, ет. 2, ап. 59;

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. "Меден Рудник", бл. 93, вх. 4, ет. 2, ап. 59;

4. Данни за кореспонденция: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. "Меден Рудник", бл. 93, вх. 4, ет. 2, ап. 59, e-mail: sales@big-strong.com, тел: +359988754794;

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201925755,

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

7. Надзорни органи: 


(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg


(3) Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg


ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните - ОРЗД) отменя Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните-членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава "правата и свободите" на физическите лица и да се гарантира, че личните данни се обработват на законово или договорно основание, а при липса на такива и когато е възможно обработката се осъществява единствено със съгласието на субекта на данните и че последните не се обработват без знанието на субектите на данни.

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните.

Материален обхват  – настоящите политика и правила се прилагат за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват – настоящите политика и правила важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън Европейския съюз (ЕС), които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

Тези политика и правила за защита на лични данни се отнасят за всяко устройство, уеб сайт, платформи за обслужване на клиенти или други онлайн приложения на “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД, което се позовава на или свързва с Правилата (наричани „Продажби“ или „Услуги”). Настоящите Правила за поверителност са в сила, без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство в домашен уред или друго интелигентно устройство за достъп до нашите Продажби или Услуги.

3. Понятия 

 „Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“– всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране" - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център. 

Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД)

„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

4. Декларация относно политиката по защита на личните данни.

“БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата,  чиито лични данни “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Регламент (ЕС) 2016/679 и тези политика и правила се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

В своята дейност  “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД има право да влиза в различни договорни и други отношения с контрагенти (физически и юридически лица, държавни и неправителствени организиции), на които има право да възлага, при спазване условията на приложимото законодателство, обработване на лични данни.

Администраторът използва подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на действащото законодателство и да осигурява защита на правата на субектите на данни. 

Обработващият лични данни:

Обработва личните данни само по документирано нареждане на администратора, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация, освен когато е длъжен да направи това, като в този случай обработващият лични данни информира администратора преди обработването, освен ако това право забранява такова информиране на важни основания от публичен интерес;

Гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

Взема всички необходими мерки за гарантиране сигурност на обработването;

Спазва установените правила за включване на друг обработващ лични данни;

Подпомага администратора да гарантира изпълнението на задълженията му за гарантиране сигурност на обработването, уведомяване на КЗЛД или съответния надзорен орган  и субекта на данни за нарушение на сигурността и извършване оценка на въздействието върху защитата на данните, когато това се изисква нормативно.

Осигурява достъп на администратора до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията, определени в настоящия член, и позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на администратора или друг одитор, оправомощен от администратора.

Незабавно уведомява администратора, ако според него дадено нареждане нарушава нормативната уредба относно защитата на данните.

Обработващи лични данни, които обработват лични данни от името на “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД или имат пряк/косвен достъп до лични данни биха могли да бъдат:

Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по сключени договори и предоставяне на услуги;

 Лица, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

 Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

Трети лица, събиращи неплатени задължения от името на  “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД

Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка и др. – подизпълнители по съответния договор;

Банките, обслужващи плащания по договор;

Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписи и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в обектите на дружеството;

Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – право, счетоводство и пр.

Подизпълнители, на които е възложено извършването на определени услуги за клиенти на дружеството;

Други администратори на лични данни, на които  “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД предоставя лични данни, обработващи данните на собствено основание и от свое име са цесионери – страна по договори за цесия, на които администраторът може да  прехвърля (продава) свои вземания;

5. Принципи.

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели.

Личните данни са адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел.

Личните данни са точни, такива, каквито са предоставени от субектите на лични данни, и актуализирани във всеки един момент, и са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

При необходимост “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД ще докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД.

6. Съгласие.

„Съгласие“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

"Съгласие" е налице само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни.

За специални категории данни администраторът на лични данни изисква изрично съгласие  за обработване на лични данни на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.

Когато “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД обработва лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за деца на възраст под 16 години (освен ако държавата-членка не е предвидила по-ниска възрастова граница, която не може да бъде по-ниска от 13 години).

7. Сигурност на данните.

“БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД е отговорно за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, които получава от субектите на лични данни, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили клауза за поверителност.

Всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.

Личните данни се изтриват или унищожават в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

8. Разкриване на лични данни.

“БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. 

Всички искания от трети страни за предоставяне на данни следва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД

9. Съхраняване и унищожаване на лични данни.

“БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

“БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено, ако личните данни ще бъдат обработвани  за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, за статистически цели,  и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

Личните данни се унищожават сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) –включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

10. Регистър на обработване на лични данни.

“БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД създал процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

11. Декларация за поверителност. 

Информация, която събираме във връзка с Услугите, които предлагаме, представлява:

информация, която ни предоставяте директно;

информация, която събираме за използването от Ваша страна на нашите Услуги;

информация, която получаваме от източници – трети лица.

Може също да поискаме отделно Вашето съгласие за събиране на информация или отделно да Ви уведомим за начина, по който събираме Ваши лични данни, ако той не е описан в настоящите Правила за поверителност, съобразно необходимото за определени допълнителни услуги. Събиране и обработване на данни, необходими за изпълнение на договор.

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, попълвайки формуляр за поръчка на продукти и/или услуги “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД (напр. през формите за поръчки в сайта или по имейл), както и ако желаете да си създадете потребителски акаунт в нашия сайт. Използваме предоставените данни, за да:

обработваме Вашите запитвания;

осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;

осъществяваме кореспонденция с Вас по повод поръчките Ви;

извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват:

Данни за физическа идентичност: три имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.

Източник: Данните се получават лично от субекта на данни с цел за закупени стоки и използвани услуги.

Личните данни, които събираме,се използват единствено за следните цели: за извършване на предоставяните от нас услуги, за статистически цели, цели в частен и обществен интерес.

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е необходимостта “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД:

- да спазва законови задължения;

- да изпълнява сключен с Вас договор;

- да обработва предоставени с Ваше съгласие данни, които не са конкретно изисквани на законово основание или договорно основание, но биха могли да окажат влияние върху предоставянето и извършваните от нас услуги и предмет на дейност.

Получател на Вашите данни е:

Може да разкриваме информация за Вас: (а) ако сме длъжни да направим това чрез закон, регламент или правен процес (като например съдебно разпореждане или призовка), (б) в отговор на искания от правителствени агенции, като правоприлагащи органи , или (в) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност.

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. 

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване до “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД на искане за оттегляне на съгласие.

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие като субект на данните имате право да поискате:

- копие от Вашите лични данни

- достъп по всяко време до личните си данни;

- личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

- коригиране без ненужно забавяне на неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

- изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: 

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 

когато сте оттеглили своето съгласие; 

когато сте възразили срещу обработването, 

когато обработването е незаконосъобразно; 

с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; 

когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: 

при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, 

при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

имате право да поискате от “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД да ограничи обработването на лични данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “БИГ ЕНД СТРОНГ” ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД.

12 . Съхранение.

“БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД съхранява и обработва предоставените лични данни за срок от 10 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от получаване на информационни бюлетини, рекламни и търговски съобщения, като ни изпратите съобщение на следния имейл адрес: sales@big-strong.com с отправено искане за оттегляне на съгласие от субект на данни.

За целите на съхранението и обработването на личните данни, същите се предоставят на трети лица – обработващи лични данни и по-конкретно – софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

13. Използване и споделяне на информацията.

Ние използване информацията, която събираме, също и:

за да предоставяме заявените от Вас Поръчки или Услуги;

за да разберем по какъв начин използвате Услугите, което ще ни позволи да подобрим работата с тях;

за да разберем по-добре клиентите си, за да можем да им предложим най-подходящите продукти, услуги и начин на работа

да предоставяме персонализирано съдържание и реклами с отделното Ви съгласие, където се налага.

13. Права на субектите на данните.

Вие имате право по всяко време да:

поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;

поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;

поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;

оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг на продуктите и услугите на “БИГ ЕНД СТРОНГ” EООД, както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;

възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;

поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг;

За целта е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: sales@big-strong.com.

Допълнителна информация за конкретни продукти и услуги

Докато тези Правила за поверителност се отнасят за всички наши Продажби и Услуги, ще Ви предоставяме и някои конкретни допълнения относно поверителността, съдържащи допълнителна информация за нашите практики във връзка с конкретни други Услуги, където това е необходимо. Тези допълнения се прилагат към използването от ваша страна на Услугите, за които се отнасят.